18009, Україна, м. Черкаси, вул. Лісова, 1
18009, Україна, м. Черкаси, вул. Лісова, 1

Договір публічної оферти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину "Ukraina Hotel", далі за текстом – "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу послуги дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом – "Договір", та розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://ukraina-hotel.org (далі – Інтернет-сайт).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу послуги, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

 

ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

 • "Послуга" – проживання, харчування, послуги конференц-залу та інші супровідні послуги готельних послуг;
 • "Інтернет-магазин" – відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди;
 • "Продавець" – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті;
 • "Покупець" – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
 • "Замовлення" – вибір окремих позицій із переліку послуг, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця послугу, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти послугу на умовах цього Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж послуги в Інтернет-магазині, зокрема: 

 • добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті Інтернет-магазину та наявну.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності можливості продати послугу, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності можливості надати обрану послугу Покупець має право замінити її аналогічною послугою, відмовитися від цієї послуги, анулювати замовлення.

 

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

При заселенні:

5.1. Оплата здійснюється Покупцем безпосередньо у місці надання послуги Продавцем перед фактом отримання послуги за готівку у гривнях або оплату карткою.

5.2. У разі відмови оплачувати замовлення Продавець залишає за собою право анулювати замовлення. При оформленні замовлення на сайті.

5.3. Оплата здійснюється Покупцем на сайті Продавця після оформлення замовлення та натискання кнопки "Оплати".

 

Умови надання послуги:

6.1. Послуга надається Покупцеві у місці надання послуги перед її сплатою.

6.2. Після оплати послуги Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

 

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати послугу на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • за незначну невідповідність комплектації послуги із заявленою на сайті;
 • за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
 • за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки послуги), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
 •  за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

 

ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://ukraina-hotel.org.

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ "Про захист персональних даних".

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду послуги, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, здійснення взаєморозрахунків та ін.

 

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ

10.1. Повернення коштів Покупцеві можливе при відмові від послуги більш ніж за 24 години від дати надання послуги.

10.2. За своєчасної відмови від послуги Покупцеві повертаються кошти за мінусом комісії банку.

10.3. У разі несвоєчасної відмови Покупця від послуги проживання (менше, ніж за 24 години до моменту надання послуги) стягується штраф 100% вартості 1 доби проживання, періоду, який був зазначений у замовленні.

 

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України. Звертаємо Вашу увагу, що інтернет-магазин "Ukrainahotel" на офіційному інтернет-сайті https://ukraina-hotel.org, має право відповідно до законодавства України надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізації товару.